වාහනයක පසුපස රෝද දෙක Disk Brake කරන්න බැරිද?

Subscribe Us

වාහනයක පසුපස රෝද දෙක Disk Brake කරන්න බැරිද?

 වාහනයක තිරිංග පද්ධතිය යනු වාහනයක ඇති මුලිකම ආරක්ෂක පද්ධතියයි. එහි කිසිදු Modification එකක් කිරීම නුවණට හුරු කාර්යයක් නොවනු ඇත. තිරිංග පද්ධතියේ Modification එකක් සිදු කිරීම තුළින් ඔබට වාහනයේ තිරිංග පද්ධතිය පිළිබඳව අවදානමක් මිස සාමාන්‍ය භාවිතයේදී බොහෝ දුරට ලැබෙන වාසියක් නොමැත. 

වාහනේක තිරිංග  පද්ධතිය  නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ  ඒ වාහනේ characteristics වලට උචිතවන  ආකාරයෙනි. තිරිංග  පද්ධතිය වෙනස් කලවිට හෝ  තිරිංග තද  කල විට  වාහනේ හැසිරීමේ වෙනසක් සිදුවිය හැක. එනම්  එම වහනය ධාවනයේදී  පාලනය කිරීම අපහසු විය හැක . 

එමෙන්ම පිටුපස  රෝද වලින් පහලට යෙදෙන බලය (downward force) අඩු නම් පසුපස  තිරිංග  පද්ධතිය disk brake වලට මාරු කලද එම මාරු කිරීම තුලින් විශාල ප්‍රයෝජනයක් ලබාගත නොහැක.   රෝද lock වීම හේතුවෙන්  වාහනේ ⁣කලින්ම ලිස්සා යාමටද පුළුවන.


Post a Comment

0 Comments