අම්මේ.. අම්මේ.. අම්මේ .. | ළමා ගීත

Subscribe Us

අම්මේ.. අම්මේ.. අම්මේ .. | ළමා ගීත

 


පහනක් වාගේ දිලී දිලී
මගෙ ලොව එළියෙන් පහන් කලේ
මතුසන්සාරේ බුදුවන දවසක
ඔබේම දුව වන බව ඔබ දැන දැන
කොහේද මා හැර සඟව ගියේ...
අම්මේ .. අම්මේ.. අම්මේ..

Post a Comment

0 Comments