පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කාවින්ද ජයවර්ධන යුග දිවියට

Subscribe Us

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කාවින්ද ජයවර්ධන යුග දිවියට

එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කාවින්ද ජයවර්ධන යුග දිවියට ඇතුලත් වූවා. ඔහුගේ අත ගත්තේ හිටපු අමාත්‍ය වින්සන්ට් පෙරේරාගේ මිණිබිරියක් වන නතාෂා ෆ්‍රනෑන්ඩුය.

ඔවුන්ගේ විවාහයේ ඡායාරූප එකතුව පහතින්,Post a Comment

0 Comments